IV. Werckstuck.

Op een voorgegeve onbepaelde rechte liny een rechtstaende liny te trecken.

't Werck.

Sy de voorgegeven liny verdacht te strecken door beyde punten A en B. Om nu op deselve een recht-staende liny te trecken / so sy BC gelijck gemaekt aen BA, en uyt B naer gevallen getogen de liny BD, dat is / maeckende met AC sulcke hoecken / als 't valt. Voorts a in deselve genomen hebbende BD gelijck aen BA of BC, soo sy b door beyde punten C en D getrocken de liny DCF, en in de selve ghestelt CF gelijck aen CA: item in de liny ABC de lengte CE gelijck genomen aen CD, en getrocken EF: So seg ick dat dan EF rechthoeckigh is op AB.

't Bewijs.

Getrocken hebbende AD, dewijl de linien AB, BC en BD alle d'een d'ander gelijck zijn: so volgt dattet punt D valt in d'omtreck eens halfs rondts / wiens middel-liny is AC: ende dat oversulcx c den hoeck ADC recht is. Vorders / alsoo van de driehoecken ADC en CFE d de hoecken ACD en ECF, als mede de hoeck syden AC, CD en FC, CE door 't werck d'een d'ander gelijck zijn: so sullen mede e de hoecken ADC en E, van gelijcke syden ondertogen / malkander gelijck wesen. Nu is den hoeck ADC recht.

Daer