Byvoegsel
der
Simpele Meet-konstige
Werck-stucken

Handelende van 't geene bekent vereyscht wordt,
om deselve op 't veld te verrichten.

Bestaende in de verklaring der seven volgende
voorstellen.

I Voorstel

Een voorgegeve bepaelde rechte liny op 't veldt tot d'een en d'ander syde in't oneyndig recht uyt te verlengen.

Een rechte liny wert in't gemeen op 't veldt slechs door sijn eynden oft uytterste punten bepaelt ghegeven / die in de * Meetdaet afgebeelt worden door rechte stocken of baecken / recht over-eynde in d'eerde gesteecken tussen dewelcke dan de selve liny voorts alleen met het verstant wort verdocht. Welcke linien andersins / wanneerse dienen moeten tot scheyding van erven of gronden / ofte tot aenwijsing van slooten / grachten / bolwercken / sterckten of diergelijcke / afgebeelt worden door kleyne greppelen / in d'eerde gegraven / diemen in 't gemeen kielspitten noemt.

Sy dan dat de voorgegeve liny AB op 't veldt zy afgebaeckt door twee rechte stocken in A en B recht over-eynde in d'eerde gesteecken. Om nu deselve tot d'een en d'ander syde te verlengen / so sal men gaen buyten AB, als tot C en D; sulcx / so men staende in C siet naer beyde stocken A en B / datr men bevinde deselve over malkander te komen / dat is / dat die in een selfde licht-strael verschijnen: en so men staet in D en siet naer B en A, dat men bevinde B voor A te komen / dat is / dat men in een liny zy met AB. 't Welck so gestelt wesende / so men insgelijcx 2 rechte stocken recht over-eynde steeckt in C en D, so sal also de liny AB tot d'een en d'ander syde recht-uyt verlengt zijn tot in C en D. Op welcke manier de liny AB, gaende altijt wyder en wyder uyt / tot yder syde in 't oneyndig op 't veldt recht uyt verlengt kan worden.

Waer uyt mede openbaer is / dat een rechte liny op 't veldt in gelegentheyt of tot yder syde onbepaelt gegeven wordt / alsser alleen twee punten

gegeven