II Voorstel noch anders

Indien nu van A naer B in de roying AB een liny af te baecken waer / soo lang als een gegeven liny / soo laten / als vooren / in de verlengde liny BA genomen worden de punten C, D, waer 't valt. Dan genomen hebbende daer buyten eenich punt naer gevallen / als E. ende in de liny DE gestelt hebbende DF, FG gelijck DC, CA, en getrocken GC, AF, doorsnijdende malkander in H, so laet uyt D door H een rechte liny ghehaelt worden / als DHI. Daer na nemende GL gelijck aen de gegeve liny / soo haelt LA door-snijdende DHI in M: dan sal / somen van A naer B, als boven / so lang uytgaet in de roying CA, totter tijt men zy gekomen in de roying GM, de liny AN soo lanck zijn als de gegeven liny GL. Het welck oock geschieden kan / mits in plaets van LA en GMN te trecken LC en FMN, blijvende de rest onverandert.