III. Voorstel noch anders.

Maer BN gelijck begeert zijnde aen een gegeve liny / soo salmen / als in 't 1ste Voorstel / vinden GK gelijck AB ; en in de selve genomen hebbende KL gelijck de gegeve liny / trecken LA of LC door-snijdende DHI in M, en dan gaen van A naer B in de roying AC soo lang tot men zy gekomen in de roying GM of FM, want als dan BN soo lanck zijn sal als KL

Maer so het gebeurde datmen in de liny DE soo wijt niet uytgaen konde / tot dat GK gelijck waer aen AB, om dienvolgens het 1ste en 3de Voorstel volgens deze wijs te verrichten: soo kan men maecken dat GK zy / by exempel / alleen den 1/3 deel van AB.

Want nemende in de verlengde AB het punt C, soo 't valt / en in deselve maeckende AD, DE elck gelijck 3 mael AC, soo neemt daer buyten 't punt F, na gevallen / en in de liny EF stelt EG, GH elck gelijck AC, en haelt HD, GA, malkander doorsnijdende in I. Voorts gehaelt hebbende door beyde punten E, I de rechte EIK, soo salmen trecken HB, doorsnijdende deselve in K: dan sal / soo men uyt A door K een rechte liny haelt / ontmoetende

EF in