EF in L, de liny HL den 1/3 deel zijn van AB

't Welck mede geschieden kan / treckende GB, doorsnijdende EIK in K, en dan uyt D door K halende DKL, in plaets van HB en AKL, latende de rest onverandert.

Vorders / somen tot B uyt AB begeert af te snijden de liny BN, sulcx dat deselve zy 3 mael so lanck als een gegeve liny: so salmen / gevonden hebbende HL, in deselve van L tot M de gegeve liny teyckenen / en dan trecken MA, door-snijdende EIK in O, voorts HON, ontmoetende AB in N, ende sal als dan BN zijn 3 mael so lanck als LM, gelijck begeert was.

Het welck mede geschieden kan / alsmen treckt MD, door-snijdende EIK in O, en dan uyt G door O haelt GON, in plaets van MA en HON, latende de rest onverandert.

Op gelijcke manier werckt mede / als AN driemael so lanck begeert wort als HM.

Alhier is mede licht te betoonen / hoemen noch op een ander wyz de lengte BN vinden kan / alsmen alleen tot A in de verlengde liny kan komen.

Want vindende eerstelijck HL gelijck den 1/3 part van AB / als hier geleert is / so sal men alleen trecken HN of GN, doorsnijdende EIK in O, en dan van L uytgaen naer H in de liny EF, so lang tot datmen zy gekomen in de liny OA of OD. Het welck so gevalt in M, so sal alsdan ML zijn den 1/3 deel van BN.

Derhalven / indien de lengte der liny LM door een bekende maet geuyttet zy en deselve in eenighe linie driemael aen een ghestelt wort / dan mede de lengte der voorgestelde liny BN door deselve maet sal geuyttet wesen.