Noch anders, sonder AB te naderen.

Genomen hebbende / als vooren / in de verlengde AC 'tpunt D / en in deselve ghestelt DE gelijck DC / soo treckt EB. In welcke nemende EF, FG gelijck ED, DC / soo salmen uyt G door D een rechte liny haelen / en in deselve stellen DH ghelijck DG / en trecken HA, HE. Daer na nemende in HA eenich punt naer gevallen I / soo sal men uyt C door I een rechte liny trecken / en in deselve teyckenende IK ghelijck IC uyt K door H een rechte liny haelen. In welcke naer dat HL is ghelijck gemaekt aan HK / soo laet door beyde punten C, L getogen worden de rechte CLM / ontmoetende HE in M. 't Welck ghedaen zijnde / soo salmen HE verlengen / en in de selve nemen EN, NO gelijck EM, MH / en trecken NG, GO / die van DF / naer dat deselve

ver-