't selve noch anders en korter, sonder AB te
naerderen.

Genomen hebbende in de verlengde AC het punt D / waer 't valt / soo sal men daer buyten naer gevallen neemen het punt E / en uyt C door E haelen CEF. In welcke stellende EF gelijck EC / soo treckt FD / wordende van de rechte uyt A door E ghetogen doorsneden in G. Hier na maeckende GH gelijck GF / soo salmen buyten DB / of na dat deselve verlengt is / een punt nemen als I / waer 't valt / en uyt D door I een rechte liny trecken; in welcke teyckenende DK, KL, LM ghelijck DH, HG, GF / soo laet in LB eenigh

punt