punt ghenomen worden / waer 't valt / als N / en uyt M door N een rechte liny gehaelt worden. 't Welck ghedaen zijnde / soo men NO gelijck neemt aen NM / en uyt K door O een rechte liny haelt / die DB doorsnijde in P / dan sal de rechte liny ghetogen tot beyde punten C, P even-wydich zijn met AB.

Alwaer blijckt / na dat de punten D, E soo naer aen 't punt C mogen ghenomen worden / als men begeert / hoe datmen door C een rechte liny trecken kan / die met AB even-wydich zy / sonder nochtans meer als een seecker ghedeelte der distanty of ghetal van roeden achterwaerts te gaen / nochte oock eenichsins aen de liny AB te naerderen.

 

VIII. Voor-