III Voorstel anders

Maer indien IB gelijck begeert waer aen een gegeve liny / so sal men eerstelijck / volgens 't 1ste Voorstel / vinden GE gelijck AB. Daer na in deselve nemende GH, die ick stel de gegeve liny te wesen / soo sal wederom / als men gaet over beyde stocken C, A / so lang totter tijt men zy gekomen in de roying der stocken H, D, de liny IB so lanck zijn als de gegeven liny GH.

Maer soo het geviel / dat men in het achterwaerts gaen van FE door eenighe verhindering soo wijt niet komen konde / tot dat GE gelijck waer aen AB, en oversulcx de voorgaende Voorstellen / als geleert is / verrichten: soo kan 't selve echter geschieden / mits daer toe maeckende dat GE, naer des plaets gelegentheyt / alleen zy een seecker gedeelte van AB, als / by voorbeelt den 1/3 deel.

Want stellende wederom in de verlengde AB t'eeniger plaets de stock C, ende in deselve liny nemende AE gelijck driemael AC, so sal men / als vooren / daer buyten steecken de stock D, waer 't valt; en in de roying AD nemen AF gelijck 3 mael AD, voorts FG ghelijck AD. Daer-na in de roying EF stellende FH gelijck CD, soo salmen in de roying der beyde stocken H, G soo lang achterwaerts uytgaen / tot men zy gekomen in de roying BF. 'twelck ick stel te geschieden in K, ende sal alsdan GK zijn den 1/3 deel van AB.

Dan gelijcken / soo men van B naer A in de liny AB een liny begeerde af te snijden / welcke zy driemael so lanck als een gegeve liny / als / by voorbeelt / KL : soo salmen / gevonden hebbende GK, in deselve van K tot G teyckenen de gegeven lengte; en dan van A naer B, als boven / in de liny AB soo lang uytgaen / blijvende ten dien eynde doorgaens in de roying der punten A, C, totter tijt men zy gekomen in de roying der punten F, L. 't Welck so 't gevalt in I, soo sal als dan IB 3 mael so lanck zijn als KL. Het welck dan mede sijn bysonder gebruyck hebben kan / indien BA, de wijtte zijnde van een revier /

breeder