breeder waer / als dat deselve mettet Canon des vyants uyt B over-reyckt kon worden / om in deselve revier verscheyde baeckens te setten / als I, die het uytterste der schooten aenwijsen / om deselve onverhindert te passeeren.

Op gelijcke manier vindtmen AI driemael soo lanck als GL.

Alhier is mede licht te betoonen / hoemen de lengte der liny BI, als men alleen tot A in desselfs verlengde komen kan / op een andere manier / als voorgaende geleert is / vinden sal.

Want vindende eerst GK gelijck den 1/3 deel van AB, als hier geleert is / soo salmen alleen van F uytgaen in de roying der punten I, F, totter tijt men zy gekomen in de roying van beyde stocken in H en G. 't Welck soo 't gevalt in L, soo sal also LK ghelijck zijn den 1/3 deel van BI, en om sulcks BI ghegeven zijn.