1. Vlack [Superficies] is, welcke alleen lengte en breette heeft.
  2. De Eynden der vlacken of superficien [Superficiei Extrema] zijn linien.
  3. Platte superficie [Plana superficies] is welcke ghelijck tusschen sijn linien begrepen is.
  4. Platten houck [Planus angulus] is de t'saemenneigingh van twee linien, d'een d'ander raeckende in een Platte superficie, maer niet rechtelick.
  5. So de linien welcke den houck begrijpen Recht zijn, wert den Rechtlinischen houck genaemt.

    VVelcke linie(om cort te seggen) houcksijden mogen genaemt werden.

  6. Als een rechte linie, vallende op een ander rechte linie, de houcken aen beyde sijden ghelijck maeckt, zijn de selve rechte houcken: ende de vallende linie is perpendiculaer met die, op welcke sy valt.

    Ende de linie op welcke den perpendiculaer valt wert Basis ghenoemt: mede wert basis verstaen, voor elcke linie, of

super-