1. So van twee triangels, twee houcsijden d'een d'ander ghelijck zijn, maer d'een houck der selver, grooter als d'ander, sal dan mede de tegenoverstaende sijde, grooter zijn als d'ander.

    Dese, en volghende 25. zijn gevolghen [confectaria] der 4.Prop.

  2. So van twee triangels, twee houcsijden d'een d'ander ghelijck zijn, maer d'een resteerende sijde grooter, als d'andere sal dan mede d'een houck der genoemde houcksijden, grooter zijn als d'ander.
  3. So twee triangels elcks eene sijde, en houcken op de selve d'een d'ander gelijck hebben, ofte de sijde in elcx over ghelijcke houcken: dan sullen mede d'ander sijden d'een d'ander, en derde houcken, gelijck zijn.

    Dese, en voorgaende 4. en 8. Prop. toonen, dat het mogelijck is, als van elcke triangels drie sijden ende drie houcken sommige drie der selve bekent zijn, dan de andere onbekende connen gevonden werden.

    Als