draet 4 (der bygevouchde linie) t'saemen 68, zijnde dobbel met 'tquadraet 9 (der halve linie) en 25 (der halve en bygevoucht deel) t'saemen 34.

  1. Een rechte linie te deelen, also dat den rechthouck vande gheheele linie, en een der deelen, ghelijck is 'tquadraet van't ander deel.

    Dese Prop.wert weder in een ander meyning in de 30. des 6. voorgestelt.

  2. In de wijthouckige triangulen is't quadraet der sijde, over den wijden houck, meerder als beyde quadraten der andere sijden, om tweemael den rechthouck van een der sijden die den wijden houck maecken, op welcke als die verlengert wert, den perpendiculaer valt, ende van de wtwendige linie, tusschen den wijden houck, en perpendiculaer.

    Dese is een regel om in de wijthouckighe triangulen, door de drie syden, den wtwendighen perpendiculaer te vinden, wert mede anders, en corter gevonden, aldus, dat 't quadraet over den wijden houck meerder is als een der andere sijden, om den recht-.

houck