1. Te maecken een quadraat, gelijck een gegeven rechtlinische figuer.

DERDE BOVCK.

1. Definitie.

Gelijcke circulen [æquales circuli] zijn wiens diameters ghelijck zijn, ofte wiens linien van ´tcentro, totde circumferentie gelijck zijn.

  1. Een rechte linie wert gheseyt den circkel te raecken, welcke van't punt der raeckingh verlengt zijnde, den cirkel niet en doorsnijt.
  2. De circulen werden geseyt malcander te raecken, welcke al raeckende, malcander niet en doorsnijden.
  3. De rechte linien werden gheseyt even wijt van't centro te staen, wiens perpendicularen wt het centro op de selve gelijck zijn. Maer dese is de wijtste op welcke de langste perpendiculaer valt.

5.Cir