Centrum tot het punt der raeckingh getrocken, perpendiculaer zijn met de raeckende linie.

  1. So een rechte linie een circkel raeckt, ende op de selve van't punt der raeckingh, inwendich een perpendiculaer gestelt wert, in de selve is dan het centrum des circkels.

    Is een confectarium der voorgaende.

  2. In den circkel is den houck in't centrum, dobbel met den houck aen de circumferentie, als de selve een (deel der) circumferentie, voor basis hebben.
  3. In den circkel, zijn de houcken in een deel des circkels, malcander gelijck.

    Is een confectarium der voorgaende.

  4. Van de viercanten in circkels, zijn beyde teghenoverstaende houcken t'samen twee rechte houcken ghelijck.
  5. Het is onmoghelick, dat op eene rechte linie, en sijde,

twee