2, ofte 4, wert daerom 8 ten aensien vande selve 2 of 4, menichvuldighe grootheyt genaemt: als mede 6 van 3 of 2 : 20 van 1,2,4,5,10, dat is van alle, welcke inde selve ghelijcke malen bevonden werden.

  1. 3. Reden (ratio) is de overeencoming van twee grootheden, van gelijcke natuer, nae haer grootte.

    Dat is, als twee lengten, twe superfitien, twe corpora,(wt welcke alle redens bestaen) tegen malcanderna haer grootte, of waerde (dienie alle door getallen wttet) geschattet, of ghewaerdeert werden. Dat is, na dat d'een grooter is als d'ander, of minder, of ghelijck: dese overeencoming dan, welcke wt sulcke schattingh, achtingh, vergelijckingh of wardeeringh bevonden wert, wert reden, (van veele mede proportie) genaemt.
    Exempel, 3.roeden (lengte, superfitie, of cabicq) gestelt tegen 2 dergelijcke roeden, werden geseyt reden ofte overeen- comingh te hebben als de getallen (of termen) 3 en 2, ofte d'een d'ander te boven te gaan als de 3 de 2 doet: en-

de also