Item van 1 roede 6 voet, tot 10 voet 8 duym is de reden 1 11/16, ofte als 27 tot 16.

    De oorsaeck waerom tusschen de dinghen van verscheyden natuer, als een linie tot een superfitie, een linie tot een corpus, een superfitie tot een corpus, gheen reden of proportie bevonden wert, is, dewijl de linie alleen een quantiteyt na de lengte, ende een superfitie na de lengte en breette is: want so de linie maer een haertgen breete ghegeven worde, souden dan veel der selve, nevens malcander, een merckelicke superfitie bedecken: ghenoomen 10000 bedeckten een duym breette, soude dan de linie tegen de superfitie zijn, in reden als 1 tegen 10000, maer geen, tegen eenige breette, is als niet, tegen yet, alwaer aen d'een syde yet ghestelt, aen d'ander syde een oneyndelicke, vvtvloeyingh comt.

    Desgelijcks wert mede verstaen, van een superfitie, teghen een corpus, want dewijl de superfitie een quantiteyt nae lengte en breette, ende een corpus na lengte, breette, en dickte is, so en connen veel superfitien op malcander (als

veel