veel linien nevens malcander, gheen breette zijn) mede geen dickte maecken.

    Dat nu de dingen van onghelijcke form, als roeden tegen guldens: menschen tegen huysen: ackers tegen vee: mannen tegen steeden, scheepen rivieren etc. in reden tot malcander gestelt werden, is alleen te verstaen na de quantiteyt der selve tot malcander: als ofmen seyde 5 roeden landts costen 9 guldens, wert alleen verstaen dat 5 aan d'een syde overeencomen, ofte na voorgaende accoort, prijseeringh, bevindingh etc. in reden staen, of gestelt werden, teghen 9 op d'ander syde.

  1. [Proportio] is een ghelijckenisse, ofte overeencoming, der redens.

    Dat is, als geseyt wert 6 en 8 sulcke reden te hebben als 3 tot 4, wert dan sulcke gelijckheyt der redenen, proportie (ende in de volgende 7 defin. proportionael) genaemt.

  2. De grootheden werden gheseyt tot malcander reden te hebben, als d'een ettelicke maelen ghenomen

zijnde