tot malcander hebben: ende so de deelen der basis tot malcander zijn, als de ander sijden, deelt dan sulcke linie den houck in twe gelijcke deelen.

  1. Van de gelijckhouckige triangulen, zijn de sijden, om de gelijcke houcken geproportioneert: ende de sijden overde selve, zijn van de selve reden.

    Dese propositie heeft in mathesi so overvloedich ghebruyck, dat den meesten deel der questien welcke in proportie der linien bestaen, daer door gheresolveert werden: zijn mede uut dese gront (tot het meeten der ongenaeckelijcke distantien, hoochten, diepten etc.) alle mathematische instrumenten gevonden en gemaeckt, als mede de tafelen sinuum tangentium en secantium, gecalculeert.

  2. So twee triangels sijden geproportioneert zijn zijn mede de houcken over welcke de sijden van eene reden, ghetrocken zijn, malcander gelijck.
  3. So twe triangels elcks eenen gelijc-

ken


De woorden "zijn mede" zijn doorgehaald. Onder aan de bladzijde is toegevoegd "sijn deselven ...". Erboven staat "en".
Bij Dijksterhuis staat: Als twee driehoeken de zijden evenredig hebben, zullen de driehoeken gelijkhoekig zijn en de hoeken gelijk hebben waaronder zich de homologe zijden spannen.
Dit is de propositie die stelt dat vergrotingen gelijk­vormig zijn en gelijke overeen­komstige hoeken hebben.