1. Alle gelijckformighe triangulen, zijn tot malcander in de dobbele reden haerer sijden in ghelijcke reden.

    Ofte zijn te malcander als de quadraten harer syden, in gelijcke reden.

  2. De gelijckformige veelsijdige figuren connen in even veel gelijckformige triangulen onder malcander, ende geproporioneert tot haer geheele, gedeelt werden: ende de veelsijdige figueren zijn tot malcander, in de dobbele reden haerer sijden in gelijcke reden. --
  3. De rechtlinische figueren welcke bysonder eene figuer ghelijckformich zijn, zijn alle onder malcander gelijckformich.
  4. Als vier linien gheproportioneert zijn, zijn mede de gelijckformighe, ende ------------ figueren op de selve, proportionael: ende so de figueren also beschreven proportionael zijn, zijn de selve linien mede proportionael.
  5. De gelijckhouckige parallelogram-

men


Toegevoegd zijn de woorden " ... ". De woorden "..." zijn doorgehaald. Erboven staat " ...".