1. Gemengde getallen onder malcander [composies inter se numeri] zijn, welcke gelijckelick door een ander getal connen gedeelt werden.

    Als 12, 15, 33, welke elck door 3 sonder rest connen ghedeelt werden, ende 15, 35, 40, gelijkelick door 5 etc.

  2. Een getal wert geseyt een ander te multipliceeren, als het gemultipliceerde ghetal so veel mael t'saemen gevoucht (of geaddeert) wert alsser unitsyten in t multipliceerende getal zijn.

    Exempel, 12 met 7 gemultipliceert comt 84, waer in so veel mael de 12 begrepen is, alsser uniteyten in't multipliceerende getal 7 zijn.

    Item 25 met 16 ghemultipliceert doet 400 etc.

  3. Vlacke getallen [numeri plani] zijn, welcke comen als men twe getallen t'saemen multipliceert: de gemultipliceerde ghetallen werden sijden genaemt.

    Als 9 met 7 ghemultipliceert comt 63, welke vlack getal (hebbende de form van een rechthouck na de 1. diff. des

2.) ge-