1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

van t en 3 zijn dan dest getallen proportionael Voicht exempel s s 7 Is de 16 des 6 2 lij n I 2 8 gelijik 36 216 product I 8 2 16 product 2o So drie ghetallen proportionael zijn is t product van t 1 en 3 ghelijck van t 2 getal ende so tproduct vande wterste is gelijck van de middelste zijn dees ghetallen proportionael Exempel 12 18 27 Is de 17 des 6 J 8 I 2 gelijk 144 54 18 27 3 24 324 21 De kleenste getallen welcke tegen andere de selve reden hebben deelen die in gelijcke malen te weten de andere Dat het voorste de voorste ende ander 58 SEvEN DE BovcK