www.fransvanschooten.nl

Telescoop

Maciej Gloskowski noemde de claim van Adriaan dat zijn jongere broer de telescoop heeft uitgevonden.

Geometria Peregrinans

Posters

geven informatie over Frans van Schooten en zijn tijd.

posters

Adriaan Metius (1571-1635)

Metius werd geboren in 1571, de beginjaren van de tachtigjarige oorlog, maakte in Franeker carrière als hoogleraar wiskunde en overleed in 1635.
In de Nieuwe Wiskrant staat een recensie van het boek "Wiskunde als familiebedrijf, Menelaus Winsemius' lijkrede op Adriaan Metius". Het boek is bezorgd, vertaald en ingeleid door Arjen Dijkstra, Goffe Jensma, Djoeke van Netten en Piter van Tuinen.

 

Wat zeggen anderen over Adriaan Metius?

Adriaan Metius is voor mij (en Wikipedia met mij) een Nederlands wis- en sterrenkundige. In 1688 schilderde Vermeer het beroemde schilderij De Astronoom met daarop een hemelglobe en het boek "Institutiones Astronomicae Geographicae" uit 1621. Maar iedere professie heeft zo zijn eigen kijk op het leven en op wat belangrijk is. Andere professies beoordelen Metius niet op zijn wiskundige prestaties maar op andere gronden . Snelders haalt in zijn "Geschiedenis van de Scheikunde in Nederland" een citaat van Mol aan (Nieuwe verhandelingen der eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsche instituut van Wetenschappen ..., Amsterdam, 1831, blz 125).

Metius, de dwalingen der Astrologie ontkomen, bukte voor een ander juk. Hij was een voorstander der Alchemie, geloofde aan de transmutatie der metalen, en joeg, in het beoefenen dier ijdele wetenschap, eene goede somme gelds in rook ten schoorsteen uit.

Wikipedia: Adriaan Metius
Institutiones astronomicae & geographicae ...
DBNL: Geschiedenis van de Scheikunde in Nederland
Google Books: Nieuwe verhandelingen der eerste klasse ...

Websites over astrolabium

www.proevenvanvroeger.nl een productie van het Junior College Utrecht
YouTube een filmpje van JCU leerlingen "Astrolabium maken"
www.kennislink.nl Het Astrolabium, F.J. Albers
Keith's Astrolabes java animatie
Astrolabium Museum Boerhaave

Websites met artikelen over Adriaan Metius

H.J. Zuidervaart The 'invisible technician' made visible: telescope making in the seventeenth and early eighteenth-century Dutch republic

Websites met informatie over de auteurs

A. Dijkstra Between Academics and Idiots. A Cultural History of Mathematics in the Dutch Province of Friesland
G.T.Jensma Twee eeuwen met, twee eeuwen zonder. De Franeker universiteit voor en na 1811
D. van Netten Wetenschappelijke uitgevers in Noord en Zuid. De firma's Plantijn en Blaeu

Websites met Nederlandstalige boeken van Adriaan Metius

Institutiones astronomicae & geographicae fondamentale ende grondelijcke onderwysinghe van de Sterrekonst..., Amsterdam, Jansz, 1621
Fundamentale onderwysinghe, aengaende de fabrica, ende het veelvoudigh ghebruyck van het astrolabium, soo catholicum, als particulier ghedruckt by Vlderick Balck, 1627 Fundamentale onderwysinghe, aengaende de fabrica, ende het veelvoudigh ghebruyck van het astrolabium, soo catholicum, als particulier ghedruckt by Vlderick Balck, 1627 (bladzijden in verkeerde volgorde)
Astronomische ende geographische onderwysinghe in dewelcke door 't gebruyck des aertschen globi, ofte gebulte caerten, midtsgaders t' astrolabium catholicum, ende platte pas-caerten de const der zeevaert verlicht, Lauwerentz, 1632
Manuale arithmeticae & geometrice practicae: in het welcke beneffens de stock-rekeninge ofte rabdologia I. Nepperi, cortelijck ende duydelijck t'ghene den landtmeters ende ingenieurs, nopende het landt-meten ende stercktenbouwen nootwendich is, wort geleert ende exemplaerlijck aengewesen, Amsterdam, 1633
Eeuwighe handt-calendier, in het welcke geleert wort, eeuwichlyck alle de feestdaghen des jaers soo beweechlyck als onbeweechlyck ... door de leeden der vingheren des handts te reeckenen ende te tellen, Amsterdam, 1627

Websites met kaarten van Adriaan Metius

Frisia Occidentalis kaart van Friesland, Franeker, 1622
Digitale Collectie Bodel Nijenhuis (zoekwoord Metius)
Caerte ende beschryvinge van de heerlyckheydt van Callensooch met de landen van dien welcke int noorden naer Huysduynen soude beginnen enz, 1618
Caerte van de Heer-Huygen-Waert, met de omliggende dorpen en huysen : : soo die tegenwoordich bedijckt en afgegraven is ... op den 20. Iunijus anno 1631 / Aldus gecavelt ende gemeten, bij ... geadmiteerde Lantmeters ... Anthonis Metius, Cornelis Corneliss, Baert Claess, Dirk Verdoes, Thomas Sevenhuysen, 1631
 

1