www.fransvanschooten.nl

Inhoudsopgave Boek V

Afdeelingen van gemengde stoffe

In het vijfde boek staan 30 onderwerpen.

347 Voorwoord Vijfde Bouck der Mathematische Oeffeningen, begrijpende Dertich Afdeelingen van gemengde stoffe
347 I. Afdeeling. Manier om te vinden, hoe menigerhande verkiesingen men doen kan, de menichte der dingen gegeven zijnde.
353 II. Afdeeling. Manier om te vinden de menichte der dingen, en haer opsicht tot malkander, die men eenige gegeve maelen verkiesen kan.
356 III. Afdeeling. Manier om grootheden te vinden, hebbende een gegeve menichte van even-matige deelen of deelders.
360 IV. Afdeeling. Manier om de minste getallen te vinden, hebbende een gegeven menichte van even-matige deelen of deelders.
365 V. Afdeeling. Tafel der eerste getallen begrepen in de voorste tien dysendt.
376 VI. Afdeeling. Van Progressien, die recht-hoeckige triangels maecken, waer van de sijden rationael zijn.
379 VII. Afdeeling. Manier om getallen te vinden, die door gegeve getallen gedeelt zijnde seeckere getallen na haere divisie over laten.
382 VIII. Afdeeling. Practijck van't Wegen
390 IX. Afdeeling. Manier om te vinden twee getallen, Amicabiles genaemt, dat is wiens even-matige deelen te samen geadeert deselve getallen wederkeerich uyt-maecken
397 X. Afdeeling. Manier om driehoecken te vinden, welckers syden, en gront-stucken, als mede de hangende yder door rationale geheele getallen uyt-gedruckt worden.
401 XI. Afdeeling. Manier om twee triangels te vinden van eene basis en hoochte, waer van de syden, stucken der basis, en perpendicularen yder door rationale heele getallen uytgedruckt worden.
403 XII. Afdeeling. Ontbindings des Werckstucks, het welck tot Parijs in't jaer 1634 is openbaer aen-geslagen geweest, sodanich. als deselve door den Voor-treffelijcken Heer Renatus des Cartes gevonden is.
405 XIII. Afdeeling. XIX Vraegstuck van het 5de boeck van Diophantus.
Drie getallen te vinden, sodanig dat de Cubus haerder som min elck derselve getallen een cubiq getal zy.
406 XIV. Afdeeling. Van Arithmetische Progressien.
412 XV. Afdeeling. Van de Veel-hoeckige of Polygonale getallen.
417 XVI. Afdeeling. Van Geometrische Progressien.
420 XVII. Afdeeling. Van de vierkanting der Parabole.
423 XVIII. Afdeeling. Manier om de reden te vinden, dieder is tussen de Sphæra, Cylinder, en Conus.
428 XIX. Afdeeling. Manier om 't swaerheyts middel-punt van een Parabola te vinden.
429 XX. Afdeeling. Van d'afteyckening eens Cirkels op't glas, die oock een Circkel is.
433 XXI. Afdeeling. Van geschikte figueren, die in een Circkel beschreven zijn; en van de deeling der hoecken of boogen in gelijcke deelen.
443 XXII. Afdeeling. Van kromme linien van hooger geslacht, uyt de snijding van een lichaem voort-komende.
448 XXIII. Afdeeling. Bewijs op de 1ste manier van't Werck des 7sten Werckstucks van d'Aenhang der Simpele VVerck-stucken.
452 XXIV. Afdeeling. Manier om eygenschappen ontrent Mathematische Voorwerpselen uyt te vinden.
459 XXV. Afdeeling. Eenige staeltjens van de voortreffelijckheyt der Algebra.
466 XXVI. Afdeeling. Van de vinding der Constructie, in de voorgaende Afdeeling verhandelt.
468 XXVII. Afdeeling. Van 't vinden der hoecken eens recht-linischen triangels, welckers syden bekent zijn, sonder perpendiculaer te trecken.
476 XXVIII. Afdeeling. Manier om de Middag-liny Geometricè te vinden.
478 XXIX. Afdeeling. Van't maecken van Sonne-wijsers, door een gelijck-beenigen triangels.
482 XXX. Afdeeling. Hoedanig het swaerheyts middel-punt in de grootheden beweeglijck te verstaen sy.